KLEINSKY'S DELICATESSEN

orders@kleinskys.co.za   I   Sea Point +27 21 433 2871